Algemene Voorwaarden

Welkom op deze wettelijke vereiste sectie. Hieronder vind je alle vereiste informatie over deze website, alle procedures, jouw rechten en onze plichten.

Artikel 1. Algemene bepalingen & Toepasselijkheid:

Deze fundraisingwebsite van TWERK vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, BTW BE 447 553 545, RPR Turnhout, (hierna ‘TWERK’) biedt u de mogelijkheid om een donatie aan TWERK te doen in het kader van de actie “De Zoetste Week”. U kan ook een bod uitbrengen op 125 gouden chocoladetabletten. Die worden geleverd aan de hoogste bieder.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke donatie/betaling die geplaatst wordt door een bezoeker van dfundraisingwebsite.
Bij een donatie via deze weg moet de Klant/donateur deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door TWERK aanvaard zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de VZW TWERK, KBO nr. 0447.553.545 (hierna “TWERK”) en de klant (koper, donateur, bieder, afnemer, en iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan.

Artikel 2. Prijs:

Het gaat hier om fundraising. Op giften gemaakt via online betalingen op deze website berust geen BTW.

Daarenboven wordt een veiling georganiseerd. De prijs die daar geboden wordt door de bieder (en aanvaard door TWERK), zijn expliciet prijzen inclusief de vereiste BTW. De factuur wordt zo snel mogelijk opgemaakt door TWERK.

Artikel 3. Veilingreglement

 • De veiling loopt tot 23 december 2021 om 23u59. Nadien worden de biedingen afgesloten.
 • Door het uitbrengen van een bod verbind je je ertoe om dit reglement integraal te aanvaarden.
 • Bieden kan enkel:
  • online via deze site, mits registratie van je gebruikersprofiel en emailadres
  • per mail naar dezoetsteweek@twerk.be. Je geeft daarin je contactgegevens en je hoogste bod. TWERK zorgt dan zelf voor online ingave van je bod.
 • Je moet minstens 18 jaar zijn om te mogen bieden.
 • Door het uitbrengen van een bod verbind je je ertoe om het product tegen de geboden prijs te kopen. Dit bod is onherroepelijk.
 • Wie een bod uitbrengt via twijfelachtige accounts of enig welk emailadres dat TWERK onbetrouwbaar acht, wordt geschrapt. TWERK dient hierover geen verantwoording af te leggen. TWERK kan bovendien alle onderzoeksdaden (laten) verrichten ter identificatie van eventuele malafide deelnemers.
 • Wie dit reglement naar de letter en/of de geest schaadt, of wie deze actie dwarsboomt of saboteer, is een schadevergoeding verschuldigd van 5.000 EUR aan TWERK.
 • Een bod moet bestaan uit afgeronde bedragen, in veelvouden van 10 EUR. Deze bedragen zijn steeds inclusief BTW.
 • Je bod is enkel geldig als we je aan de hand van je emailadres kunnen bereiken en identificeren.
 • TWERK kan te allen tijde beslissen om – om welke reden dan ook- om het even welk bod nietig te verklaren. Op dat ogenblik is het eerstvolgende lager bedrag terug geldig als winnend bod.
 • In geval van online bieding wordt de site site onmiddellijk na je bod geüpdatet . Je zal een bevestiging krijgen via mail. Je zal ook een verwittiging krijgen wanneer je overboden wordt.
 • In geval van een bod per mail probeert TWERK je bod zo snel mogelijk te registreren
 • Er kan 24/24u geboden worden.
 • Als TWERK vermoedt dat er onrechtmatige biedingen worden gedaan, zullen we het profiel annuleren en de biedingen ongedaan maken.
 • Na afloop van de veiling brengen we de hoogste bieder op de hoogte via e-mail. De bieder ontvangt dan een betalingsuitnodiging, die hij binnen de 5 dagen dient te voldoen. Indien dit niet gebeurt, neemt TWERK contact op met de volgende bieder.
 • TWERK levert zo snelmogelijk en zonder kost gratis het verkochte pakket aan de hoogste bieder.
 • In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 4. Klantendienst:

De klantendienst van TWERK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14 23 32 28, via e-mail op dezoetsteweek@twerk.be of per post op het volgende adres: TWERK, Collegestraat 16, 2200 Herentals. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Iedere klacht m.b.t. de geleverde of geplaatste goederen of diensten dient steeds, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 2 dagen te worden gedaan aan TWERK per mail en per aangetekend schrijven.

Artikel 5. Website – disclaimer:

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TWERK vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
TWERK vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TWERK vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
TWERK vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TWERK vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
TWERK vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
TWERK vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 6. Privacybeleid:

TWERK vzw hecht belang aan uw privacy.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking en verzending van bestelling en giften, versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email bart@twerk.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email bart@twerk.be.
TWERK vzw garandeert dat de door de klant verstrekte gegevens op geen enkele wijze worden doorgegeven of overgedragen aan derde partijen, personen, bedrijven of instellingen.
TWERK vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Zoete groeten-site gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.
Voor bovenstaande cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit gebeurt via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 7. Annulering en ontbinding :

Een gift kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TWERK. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30 % op de waarde van de gift en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van TWERK.

In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, dan zijn al de kosten (o.a. doch niet beperkend administratiekosten, erelonen,…) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumschadevergoeding van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van TWERK

Artikel 8. Aansprakelijkheid :

De verbintenissen in hoofde van TWERK zijn middelenverbintenissen. De klant zal TWERK nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of andere derden van de door TWERK geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de goederen. of diensten. Mocht TWERK in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bijv. doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,…), dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van TWERK beperkt is tot een bedrag van € 2.500,00.

Artikel 9. Bevoegdheid en toepasselijk recht :

In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Bijlage : Modelformulier voor herroeping

BESTE KLANT, DIT FORMULIER MOET U ALLEEN INVULLEN EN TERUGZENDEN ALS U DE OVEREENKOMST WILT HERROEPEN. U KAN ONDERSTAANDE TEKST KOPIËREN EN PLAKKEN IN EEN EMAIL OF BRIEF, DIE U DAN BEZORGT AAN TWERK.


Aan TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email dezoetsteweek@twerk.be.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Scroll naar top